soft tissue neoplasms

  • Histological background of dedifferentiated solitary fibrous tumour
    Yuichi Yamada, Kenichi Kohashi, Izumi Kinoshita, Hidetaka Yamamoto, Takeshi Iwasaki, Masato Yoshimoto, Shin Ishihara, Yu Toda, Yoshihiro Ito, Yuki Kuma, Yui Yamada-Nozaki, Yutaka Koga, Mikiko Hashisako, Daisuke Kiyozawa, Daichi Kitahara, Fumiya Narutomi, Yusuke Kuboyama, Takahito Nakamura, Takeshi Inoue, Munenori Mukai, Yumi Honda, Gouji Toyokawa, Kenji Tsuchihashi, Fumiyoshi Fushimi, Kenichi Taguchi, Kenichi Nishiyama, Sadafumi Tamiya, Yumi Oshiro, Masutaka Furue, Yasuharu Nakashima, Satoshi Suzuki, Toru Iwaki, Yoshinao Oda
  • Diagnostic utility of ERG immunostaining in dermatofibroma
    Yuichi Yamada, Toshio Ichiki, Yosuke Susuki, Yui Yamada-Nozaki, Yuki Tateishi, Masutaka Furue, Yoshinao Oda
  • Nek9,a sensitive immunohistochemical marker for Schwannian, melanocytic and myogenic tumours
    Wenping Shen, Qun Han, Feifei Sun, Zhishuang Li, Li Li